Mer om certifiering OFP2019-04-23T12:50:13+02:00

Mer om certifiering

Vilken nivå skall väljas?

En nivå 1 arbetar mot fastställda provningsbeskrivningar. För att göra självständig provning och utvärdering av ett provresultat krävs nivå 2-behörighet. Nivå 3 är specialisten och kan då vara den som ansvarar för provningsmetoden tekniskt och administrativt på företaget.

Vi informerar om certifieringsorgan för OFP-personal

Certifieringsorgan
Vid certifiering kan du efter godkänd examinering, samt med bevis om erfarenhet, utbildning och synprov enligt kraven i EN ISO 9712 och Nordtest Doc Gen 010, få ett certifikat utfärdat av ett certifieringsorgan.
NDT Training Center är ett av SWEDAC godkänt certifieringsorgan. Certifieringsverksamheten är en oberoende del i företaget direkt under bolagets styrelse, och består av certifieringsansvarig och de personer som är speciellt auktoriserade av certifieringsrådet att utföra certifiering.

Ansökan om certifiering

Efter godkänd examinering samt då alla kriterier är uppfyllda ska en ”ansökan om certifiering” fyllas i för att få ett certifikat utfärdat. Under 2014 har kraven på verifikat stärkts upp något. Tydligare krav avseende erfarenhet och kvalifikationer för metoden, nivån, berörd(a) sektor(er) samt PED finns numera. På ansökningsblanketten ska tydligt framgå kvalifikationer enligt ovan, framgår det ej begärs normalt mer verifikationer in. Om verifikat saknas kan ej certifikat ställas ut av certifieringsorganet. Samma krav gäller vid 5-års förnyelse samt vid 10-års omcertifiering.

Styrelsen

Bolagets styrelse består av 1 ledamot från respektive ägare. Styrelsen leds av en ordförande och bolagets VD är sekreterare.

Certifieringsråd

Styrelsen har delegerat certifieringsfrågor till ett certifieringsråd. Certifieringsrådet består av NDT Training Centers certiferingsansvarig samt representant från ägarna. Övriga ledamöter skall bestå av representanter från kontrollföretag eller intressenter av certifieringsverksamheten utanför ägargruppen och skall motsvara minst 50% av rådets medlemmar.

Överklagande och klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med bedömningen kan du överklaga beslutet skriftligen under adressen nedan. På samma sätt uppmanas du som drabbats av oetiskt eller bristfälligt arbete utfört av certifierad person att anmäla detta klagomål till samma adress nedan:

NDT Training Center AB, Certifieringsrådet, Regattagatan 23, 723 48 Västerås.

NDT TC certifieringsråd behandlar överklagandet eller klagomålet enligt rutiner beskrivet i Nordtest DOC GEN 010. Då ärendet behandlats tillsändes beslutet de som berörs. Synpunkter på sammansättningen av Certifieringsrådet, som handlägger frågorna kan lämnas till NDT TC bolagsstyrelse.

Revideringar och dokumentation

Ändring och revidering i certifieringssystemet meddelas genom information på vår hemsida www.ndttraining.se under rubriken ”Information”. Information ges också via brev/e-post till ansvariga nivå 3:or inom NTO. I de fall som certifierad person inte är anställd vid NTO ges informationen till den person som registrerats som provningsansvarig i kundregistret. Utöver detta ges information på de årligen återkommande Temadagar för nivå 3/provningsansvariga.

Auktorisation

Arbetsgivaren ska efter certifiering auktorisera den certifierade personen genom att signera certifikatet.
Detta innebär att arbetsgivaren intygar att certifikatsinnehavaren har rätt kunskaper och erfarenhet att utföra avsedda uppdrag. Auktorisationen ska genomföras årligen.
Certifieringsorganet ansvarar ej för att certifikatsinnehavaren har de specialkunskaper som kan behövas inom varje diciplin. NDT Training Center rekommenderar att arbetsgivaren upprättar ett parallellt system med förteckning över kompetens över specialområden/dicipliner.

Certifikat och dess förlängning

Person vid certifieringsorganet som ej medverkat vid utbildningen eller examineringen granskar allt underlag och utfärdar certifikat. Efter 5 år kan certifikatet förlängas för ytterligare 5 år. Vid förlängning gäller att arbetsgivaren varje år intygat att vederbörande innehar godkänt synprov och kontinuerligt arbetat med OFP-metoden ifråga utan uppehåll på mer än 365 dagar alternativt två eller flera perioder om en total tid överstigande 2 år. Detta skall kunna styrkas med synintyg från t ex optiker samt provningsrapporter.
Dokumentation hos certifieringsorganet arkiveras i 10 år efter sista giltighetsdatum.

Indragning av certifikat

Missbruk av certifikat kan leda till indragning av detsamma. Certifikatinnehavare eller dennes arbetsgivare är skyldig att bevara dokumentation över klagomål som är relaterat till certifieringen.

Suspendering/återkallande av certifikat

Vid missbruk av certifikat eller vid allvarliga brott mot etikreglerna kan ett certifikat dras in.
I samband med att dokumentet ”Ansökan om certifiering” signeras, intygas även att etikregler ska följas. Se Nordtest etikregler här.
Beslut om suspendering eller återkallande av certifikat ska fastställas av certifieringsrådet. I de fall certifikat varit suspenderat 1 år eller längre, måste förnyad fullständig examinering göras för att åter få behörighet.
Information om att ett certifikat återkallats görs till Swedac.